Nantgaredigb 0009 Nantgaredigb 0014 Nantgaredigb 0023 Nantgaredigb 0025 Nantgaredigb 0028 Nantgaredigb 0030 Nantgaredigb 0035 Nantgaredigb 0037 Nantgaredigb 0045 Nantgaredigb 0050 Nantgaredigb 0056 Nantgaredigb 0058 Nantgaredigb 0064 Nantgaredigb 0071 Nantgaredigb 0076 Nantgaredigb 0087 Nantgaredigb 0089 Nantgaredigb 0074

Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig

CROESO I YSGOL NANTGAREDIG

Mae Ysgol Gymunedol Nantgaredig yn lle hapus. Mae’r athrawon a’r staff cynnal yn gweithio’n ddiflino ac ag arddeliad. Mae ganddynt berthynas dda â’r plant ac ymfalchïwn yn yr addysg eang, gytbwys a llawn a ddarparwn, safonau uchel yr addysg a’r dysgu a’r berthynas effeithiol sydd rhwng yr ysgol a’r cartref, a’r gymuned leol.

Mae’r Gymraeg yn cael lle amlwg ymhob agwedd o fywyd yr ysgol o ran iaith gwersi, iaith anffurfiol cymuned yr ysgol a rhown sylw i ddiwylliant gwerthfawr ein gwlad fel rhan annatod o gwricwlwm yr ysgol.

 Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus.

Gallwch lawrlwytho llawlyfr yr ysgol o adran 'Dogfennau' y wefan. 

Ein nod yw sicrhau bod plant Ysgol Nantgaredig yn ddiogel ac yn hapus er mwyn dysgu.

Gweledigaeth y disgyblion: Dysgu heddiw ar gyfer gwell yfory

 

Gweledigaeth y Siarter Iaith:

Cadw'r Gymraeg yn fyw

 

Inspection Report 2014.pdf 

            Dogfennau Diogelu Ysgol Nantgaredig
     Cliciwch ar y TAB Diogelu i weld y polisîau perthnasol

 

 

Gwybodaeth bwysig am drefniadau'r ysgol (Hydref 2020)

Mae Ysgol Nantgaredig ar gau i fwyafrif y disgyblion ar hyn o bryd o achos cyfnod clo Covid-19. Os ydych yn dymuno darganfod y newyddion diweddaraf am ail agor yr ysgol, llawrlwythwch app "Ourschoolsapp" ar declynnau Apple neu Android a mewnbynnwch enw/côd post yr ysgol. Mae croeso i chi i gysylltu gyda'r pennaeth trwy'r ebost isod neu ffonio'r ysgol am fanylion pellach.

Mae adroddiad blynyddol y llywodraethwyr at y rhieni ar gyfer 2019-2020 ar gael yn adran dogfennau y wefan at eich sylw. Gallwch ddarllen yr adroddiad yn y Gymraeg neu'r Saesneg. 

Pennaeth: steffan.griffiths@nantgaredig.ysgolccc.cymru

Ffôn: 01267 290444 

Linc i ddyddiadau tymor Sir Gaerfyrddin:

http://www.carmarthenshire.gov.wales/home/residents/education-schools/school-term-dates.aspx#.WXnCLdPyuuU 

 

Gweler y linc isod ar gyfer trefniadau cofrestru plant i'r ysgol ar wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin. Dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau nesaf yw Ionawr 31ain 2022.

http://www.sirgar.llyw.cymru/derbyniadauysgol

 

 

Unknown  Healthy Schools Logo Compressed   Eco Sgolion  Unknown 1

 

 

Useful Pages

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefannau Perthnasol